Personuppgiftspolicy

Denna sekretess- och cookiespolicy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som
lämnas in till oss, eller personuppgifter som samlas in av oss online (med hjälp av cookies).
Denna policy är tillgänglig på www.run-time.se.

Runtime Engineering AB kommer alltid att följa gällande lagar om integritet, samt kommer att
tillse att personlig information behandlas konfidentiellt. Runtime Engineering AB kommer inte,
om inte enligt lag eller enligt rättsligt bindande beslut från behöriga myndigheter, lämna
personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om inte specifikt anges här.
Runtime Engineering AB kommer att behandla följande personliga uppgifter:
Namn, telefonnummer och e-post för att behandla en förfrågan när du fyller
formuläret på vår hemsida www.run-time.se.

Din IP-adress för att effektivisera användningen av vår webbplats
Om du kontaktar www.run-time.se, lagrar vi korrespondens eller kommentarer, vilket kan
innehålla personuppgifter, för att ge bättre service om du kontaktar Runtime Engineering AB
igen.


Laglighet i behandlingen
Runtime Engineering AB kommer att:
Behandla dina personuppgifter lagligt, korrekt och på ett öppet sätt.
Samla dina personuppgifter för de angivna och berättigade syften som anges i denna policy, och
kommer inte att behandla dina personuppgifter på något sätt som är oförenligt med dessa
ändamål.

Samla in och behandla personuppgifter som är adekvata, relevanta och nödvändiga för de
syften som det samlas in och används för.
Behandla dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de syften som det
samlades in för.

Vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, olaglig
behandling och obehörig eller oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada på personuppgifter, och
därigenom säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.
Vidta alla rimliga åtgärder för att se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdateras utan
dröjsmål om Runtime Engineering AB informeras eller annars blir medveten om felaktig
information.

Vid förfrågan radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål om inte det finns rättsliga skäl att
fortsätta behandlingen.
Vid förfrågan begränsa behandlingen, såvida inte det finns rättsliga skäl att fortsätta
behandlingen.

På begäran informera dig om vilka personuppgifter som har behandlats av Runtime Engineering
AB i en sedvanlig och maskinläsbar form.
Rättslig grund för behandling
Runtime Engineering AB samlar in och behandlar dina personuppgifter om och i den mån du har
givit samtycke.

Om och i den utsträckning din förfrågan resulterar i ett avtal mellan dig och Runtime Engineering
AB, kommer din personliga information som samlades in och behandlades när förfrågan gjordes
att behandlas i den omfattningen som är nödvändig för att uppfylla Runtime Engineering AB:s
åtaganden enligt det aktuella avtalet.

Runtime Engineering AB kommer vidare att behandla dina personuppgifter i den mån Runtime
Engineering AB är skyldig att göra det på grund av lag eller beslut från myndighet.
Personuppgiftsbiträde

Runtime Engineering AB låter ett personuppgiftsbiträde behandla samtliga personuppgifter
genom dels lagring av data, dels drift av våra system. Personuppgiftsbiträdet kan även komma
att läsa, ordna samt skicka personuppgifter enligt instruktion från Runtime Engineering AB.
Personuppgiftsbiträdet behandlar endast dina personuppgifter på servrar som ligger inom
gränsen mellan EU och EES och som kontrolleras av Personuppgiftsbiträdet.
Cookies – Är tredje part oavsett

Runtime Engineering AB använder cookies för att ge en mer användarvänlig webbplats. Cookies
från tredje part kan också komma att användas (t ex Google Analytics eller andra verktyg) för
analysändamål och/eller förbättring av trafiken och besöket.
Om du inte vill ha cookies installerade på din dator eller vill begränsa behandlingen av sådan
information kan din webbläsare i vissa fall tillåta dig att välja bort eller anonymisera din IPadress.

Säkerhet
Runtime Engineering AB säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas
för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller förstörelse, olaglig behandling
eller oavsiktlig förlust eller skada.

Runtime Engineering AB använder en säker server där dina personuppgifter behandlas och
begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen. Bemyndigande att få tillgång till
personuppgifter ges endast till individer inom organisationen, samt hos Personuppgiftsbiträdet,
med det enda syftet att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.
Ändringar i denna sekretesspolicy

Runtime Engineering AB förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy efter behov, till
exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att
publiceras på Runtime Engineering AB:s hemsida

Kontaktinformation
Runtime Engineering AB
Ångpannegatan 6
417 05, Göteborg
Tel: +46 (0) 31-7427520
kontaktamig@run-time.se

logo